È nata una contradaiola bianco e blu!

Benvenuta Rachele!!!
Tantissimi auguri a papà Jonathan e a mamma Elena!